Deliveroo Algemene Voorwaarden

Welkom op deliveroo.nl en onze app (elk: onze "Dienst"). Op deze pagina (en op de documenten waarnaar hier wordt verwezen) vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten en op de leveringen van maaltijden door onze partner restaurants. We verzoeken u deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u een maaltijd bestelt via onze site. Door het gebruik van onze site en het plaatsen van een bestelling via onze site aanvaardt u deze algemene voorwaarden en onze gebruiksvoorwaarden.

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op voordat u een bestelling plaatst.

1. INFORMATIE OVER ONS

Algemene Voorwaarden van Deliveroo Netherlands BV, gevestigd te Keizersgracht 562, Amsterdam, 1017EM, The Netherlands (hierna: “Deliveroo”). Deliveroo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63605929 en heeft als BTW-nummer NL855310674B01. Welkom op onze website deliveroo.nl en in onze app die we beschikbaar stellen via de app store of anderszins (hierna: onze "Dienst"). De maaltijden worden bereid bij onafhankelijke restaurants (onze "Partner Restaurants") en worden bezorgd door Deliveroo, waarbij wij als agent optreden namens de Partner Restaurants. Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten en op de bereiding van maaltijden door onze partner restaurants. We verzoeken u deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen voordat u een maaltijd via de Dienst bij een Partner Restaurant bestelt en door ons laat bezorgen. Door gebruik te maken van onze Dienst aanvaardt u deze algemene voorwaarden en onze gebruiksvoorwaarden. Als u vragen heeft over onze voorwaarden, neem dan contact met ons op via klantenservice@deliveroo.nl voordat u van onze Dienst gebruik maakt.

2. DOEL

Het doel van onze Dienst is om u op een eenvoudige en handige wijze te koppelen aan een Partner Restaurant en het menu dat zij aanbieden, en om u in de gelegenheid te stellen om maaltijden bij hen te bestellen. Bij het aanbieden van de maaltijden treedt Deliveroo uitsluitend namens de Partner Restaurants op, neemt Deliveroo namens hen bestellingen aan en bezorgt Deliveroo de maaltijden bij u.

3. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST

Deliveroo verzorgt een bestel- en bezorgdienst voor onze Partner Restaurants in onder meer Amsterdam, Den Haag, Utrecht en ook elders in Nederland. Elk Partner Restaurant heeft een bepaald leveringsgebied, dit om te zorgen dat de maaltijden door ons in goede conditie bij u kunnen worden bezorgd. Indien u buiten het betreffende bezorgingsgebied van het Partner Restaurant woont, krijgt u een melding dat online bestellen niet mogelijk is. De tijden waarop kan worden besteld, zijn afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en de beschikbaarheid van onze Partner Restaurants. Om maaltijden te bestellen klikt u eerst op de betreffende link om het menu te zien, en daarna op het menu van uw keuze. Vervolgens krijgt u de optie om te bestellen bij het Partner Restaurant van uw keuze.

4. BESTELLINGEN EN KWALITEIT

Als u een bestelling plaatst via onze Dienst bij het Partner Restaurant dan sturen wij u namens het betreffende Partner Restaurant een mail waarin we u bedanken voor uw bestelling en bevestigen dat uw bestelling is ontvangen en aanvaard door het Partner Restaurant (de "Bevestigingsmail"). Indien u een bestelling bij ons plaatst, handelt u in eigen naam en voor eigen rekening en niet namens enig ander persoon. Indien we uw opdracht tot de koop van een maaltijd accepteren, treedt Deliveroo daarbij uitsluitend op als agent voor het betreffende Partner Restaurant. Door het verzenden van de Bevestigingsmail komt de overeenkomst tot het leveren en bezorgen van een maaltijd tussen u en het Partner Restaurant tot stand. Hierbij is het van belang dat u een correct e-mailadres opgeeft. Het door u opgegeven e-mail adres wordt gebruikt om met u te communiceren over uw bestelling. Zorg tevens voor opgave van een juist adres en telefoonnummer zodat de maaltijden op de juiste locatie kunnen worden bezorgd. Indien de deur niet binnen tien minuten, nadat de bezorger op het opgegeven adres is aangekomen, wordt geopend (en ook niet wordt gereageerd op een telefonisch bericht), behouden we ons het recht voor de bestelling als bezorgd te beschouwen; u blijft dan de kosten van de maaltijd aan Deliveroo verschuldigd. Deliveroo streeft naar een hoge kwaliteit van dienstverlening en fungeert als eerste aanspreekpunt indien er een probleem is met de kwaliteit of de temperatuur van uw maaltijd. Deliveroo is hiervoor bereikbaar op klantenservice@deliveroo.nl.

5. MAALTIJDEN EN ALLERGIE

Alle maaltijden worden door het Partner Restaurant via de Dienst aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een bepaalde maaltijd niet beschikbaar is, kan het Partner Restaurant een alternatief aanbieden. U bent uiteraard niet verplicht dit alternatief te aanvaarden. Onze Partner Restaurants kunnen bij het vervaardigen van maaltijden bepaalde voedingsmiddelen gebruiken waarvoor u allergisch kan zijn, zoals bijvoorbeeld noten of gluten. Mocht u allergisch zijn voor enig voedingsmiddel, neem dan contact op met het Partner Restaurant vóórdat u een bestelling plaatst. Deliveroo kan niet garanderen dat iedere maaltijd van een Partner Restaurant vrij is van allergenen en/of geschikt is voor vegetariërs/veganisten. Deliveroo sluit elke aansprakelijk daarvoor uitdrukkelijk uit.

6. VERKOOP VAN ALCOHOL

Alcoholhoudende drank wordt alleen verkocht aan personen ouder dan 18 jaar. Deliveroo hanteert het beleid dat bij twijfel naar uw identiteitsbewijs zal worden gevraagd zodat u kunt aantonen dat u 18 jaar of ouder bent. Deliveroo behoudt zich het recht voor het verstrekken van alcohol te weigeren aan degene die zich, naar de mening van Deliveroo, onvoldoende kan legitimeren.

7. LEVERING

Het doel van Deliveroo is om de best mogelijke service te verlenen bij het aannemen van bestellingen en bezorgen van de maaltijden. De bezorgtijd van uw bestelling wordt door Deliveroo bepaald door rekening te houden met het aantal bestellingen en de omstandigheden waarmee de Partner Restaurants op dat moment worden geconfronteerd. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw bestelling wordt geleverd op het in de Bevestigingsmail en op de Dienst vermelde tijdstip.

8. ANNULERING

U heeft het recht om de bestelling binnen een redelijke tijd en voordat het Partner Restaurant is begonnen met het klaarmaken van de bestelling, te annuleren. Voor het annuleren van een bestelling dient u contact op te nemen met het Partner Restaurant. Bij een bestelling die is geannuleerd nadat het Partner Restaurant is begonnen met het klaarmaken van de bestelling, komen de kosten van de bestelling voor uw rekening. Deliveroo en het Partner Restaurant behouden zich te allen tijde het recht voor om een bestelling te annuleren. Hierover wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. De bestellingen die in overeenstemming met deze bepaling zijn geannuleerd, zullen niet in rekening worden gebracht. Een betaling gedaan voorafgaand aan deze annulering zal door Deliveroo of een Partner Restaurant worden geretourneerd via dezelfde betalingswijze als door u gebruikt bij de bestelling. Indien het bedrag door Deliveroo of een Partner Restaurant op een andere wijze aan u zal worden geretourneerd, zal eerst contact met u worden opgenomen.

9. PRIJS EN BETALING

De prijs van een maaltijd zal via onze Dienst worden gecommuniceerd. Prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen van de menu’s variëren en kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor u een Bevestigingsmail hebt ontvangen, tenzij sprake is van een duidelijke fout in de prijs, waarvan wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. U heeft de mogelijkheid om de bestelling, direct nadat we u van deze fout op de hoogte hebben gebracht, te annuleren.

Ondanks onze inspanningen zullen sommige maaltijden mogelijk incorrect geprijsd zijn op onze Dienst. Het betreffende Partner Restaurant zal de prijzen als onderdeel van het bestelproces verifiëren. Betaling van de maaltijden kunnen via onze Dienst worden gedaan door middel van creditcard of bankpas. Bevestiging van de bestelling betekent dat uw creditcard of bankpas is geautoriseerd en dat het bedrag klaarstaat voor betaling. De betaling wordt rechtstreeks aan Deliveroo gedaan die daarbij uitsluitend optreedt als agent namens het betreffende Partner Restaurant. Wij zijn door onze Partner Restaurants gemachtigd de betalingen namens hen in ontvangst te nemen. Iedere betaling aan Deliveroo voor een maaltijd ontslaat u van uw verplichtingen om dit bedrag aan het Partner Restaurant te betalen.

Indien we een bestelling aan u leveren, kunnen wij naar eigen goeddunken bezorgkosten bij u in rekening brengen. U zult hiervan op de hoogte worden gebracht voordat u een bestelling plaatst.

10. FOOI

Indien u een bestelling plaatst, heeft u de mogelijkheid om een discretionaire betaling te doen in de vorm van een fooi aan Deliveroo in aanvulling op de prijs van de maaltijden bij uw bestelling. Op onze website kunt u meer informatie vinden over hoe Deliveroo met fooien omgaat.

11. AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover de wet het toestaat, biedt Deliveroo de Dienst aan in de staat waarin het zich verkeert (“as is”) en voor zover beschikbaar. Wij bieden geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van onze Dienst, en garanderen niet dat deze actueel of foutloos is of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Behoudens voor zover hierna beschreven, zullen noch Deliveroo noch onze Partner Restaurants aansprakelijk zijn voor schade ontstaan ten gevolge van de geleverde diensten of enige tekortkoming bij de uitvoering van de diensten of het schenden van enige andere verplichting, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Deliveroo of het Partner Restaurant in welk geval Deliveroo respectievelijk het Partner Restaurant uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade. In het geval dat Deliveroo of het Partner Restaurant aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid gezamenlijk beperkt tot de prijs van de maaltijden die u heeft betaald.

12. OVERMACHT

Deliveroo en/of een Partner Restaurant is niet aansprakelijk voor niet of niet tijdige nakoming van enige verplichting uit deze algemene voorwaarden indien dit wordt veroorzaakt door een omstandigheid die redelijkerwijs buiten de macht van Deliveroo en/of een Partner Restaurant ligt. Zulke oorzaken omvatten maar zijn niet beperkt tot stroomuitval, uitval van internet, staking, oproer, brand, storm, aardbeving, terrorisme, oorlogshandelingen, noodtoestand of gelijksoortige omstandigheden.

13. GEEN AGENT

Niets in deze overeenkomst strekt ertoe om Deliveroo als uw agent te laten optreden of Deliveroo namens u verplichtingen aan te laten gaan.

14. NIETIGE/VERNIETIGBARE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

15. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze algemene voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen partijen over dit onderwerp en vervangen alle eerdere overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen partijen aangaande dit onderwerp.

16. WIJZIGEN VOORWAARDEN

Deliveroo behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door een bijgewerkte versie van de algemene voorwaarden in de Dienst te plaatsen. Wij raden u aan om deze voorwaarden regelmatig te bekijken om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

17. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze algemene voorwaarden en de geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

Deliveroo Gebruiksvoorwaarden voor de website en app

1. INFORMATIE OVER ONS

Gebruiksvoorwaarden van Deliveroo Netherlands BV, gevestigd te Keizersgracht 562, Amsterdam, 1017EM, The Netherlands (hierna: “Deliveroo”). Deliveroo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63605929 en heeft als BTW-nummer NL855310674B01. Welkom op onze website deliveroo.nl en in onze app die we beschikbaar stellen via de app store of anderszins (hierna: onze "Dienst"). Op deze pagina vindt u de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruikmaken (zowel als gast alsmede als geregistreerd gebruiker) van onze Dienst. We verzoeken u deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u gebruik gaat maken van onze Dienst. Door het gebruik van onze Dienst aanvaardt u de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden. Als u vragen heeft over onze voorwaarden, neem dan contact met ons op via klantenservice@deliveroo.nl voordat u van onze Dienst gebruik maakt.

2. TOEGANG TOT ONZE DIENST EN ACCOUNT

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot onze Dienst zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, te beperken of aan te passen. Wij zijn niet aansprakelijk als, om welke reden dan ook, onze Dienst niet beschikbaar is op een bepaald moment of voor een bepaalde periode. U bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk behandelen van uw inloggegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Indien u zich zorgen maakt over uw inloggegevens of denkt dat er sprake is van misbruik, dan dient u contact op te nemen met klantenservice@deliveroo.nl. Wij behouden ons het recht voor om uw account op ieder moment te deactiveren.

3. RECHTMATIG GEBRUIK

U mag onze Dienst alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden. U mag onze Dienst niet zodanig gebruiken dat toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving wordt geschonden of om materiaal dat niet voldoet aan de inhoud van onze normen genoemd in bepaling 5 te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken. Verder dient u zich geen ongeautoriseerde toegang te verschaffen tot (ieder onderdeel van) onze Dienst (apparatuur en netwerk daarbij inbegrepen) en onze Dienst in gevaar te brengen, te beschadigen of te ontregelen.

4. INTERACTIEVE FUNCTIES

We kunnen u (al dan niet tijdelijk) bepaalde functies verschaffen die u de mogelijkheid geven om interactief te zijn op onze Dienst, zoals een chatroom. Over het algemeen beperken wij een door ons aangeboden interactieve dienst niet. Materiaal dat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, zoals uiteengezet in bepalingen 5 en 6, kan echter worden verwijderd. Indien wordt besloten om een interactieve dienst te beperken, zal dit aan u worden gecommuniceerd voordat u gebruik maakt van de dienst. Wij streven ernaar om u dan een manier aan te bieden om contact op te nemen met de moderator indien problemen zich voordoen.

5. NORMEN TOEVOEGEN BIJDRAGEN AAN DIENST

Deze volgende normen gelden voor al het materiaal dat u toevoegt aan onze Dienst (hierna de "bijdragen") en voor de interactieve diensten die daaraan zijn verbonden. U dient te voldoen aan de letter en de strekking van de normen. De normen gelden voor elk deel van een bijdrage alsook voor het geheel. Bijdragen moeten concreet zijn (waar zij feiten bevatten), moeten oprecht zijn (waar zij meningen bevatten) en moeten voldoen aan het toepasselijke Nederlands recht en het recht van ieder land van waar zij zijn gepost. Niet toegestaan is:

 • lasterlijk, obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend materiaal, seksueel expliciet van aard of aanzettend tot geweld of tot discriminatie gebaseerd op ras, sekse, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
 • inbreuk op enig auteursrecht, gegevensrecht of handels- en/of beeldmerk;
 • misleiding of strijd met enige wettelijke verplichting tegenover een derde persoon (waaronder begrepen een contractuele verplichting), of het bevorderen van illegale activiteiten;
 • bedreiging, misbruik of een schending van de privacy van een ander, het veroorzaken van ergernis, ongemak of onnodige onrust, treiteren, overstuur maken, verlegen maken, verontrusten of irriteren;
 • imiteren, plaatsen onder een valse identiteit of in strijd met de waarheid de indruk geven dat materiaal door ons is geplaatst of
 • een onrechtmatige daad bevorderen, bepleiten of daaraan meewerken zoals (bij voorbeeld) schending van het auteursrecht of computermisbruik.

6. VERWIJDERING EN ONTZEGGING

Het niet voldoen aan bepaling 3 (rechtmatig gebruik) en/of 5 (normen toevoegen materiaal) van deze gebruiksvoorwaarden geeft Deliveroo het recht de volgende acties te ondernemen, onverminderd het recht van Deliveroo op vergoeding van schade:

 • het geven van een waarschuwing;
 • een onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van de Bijdragen die door u zijn geüpload naar onze Dienst;
 • een onmiddellijke, tijdelijke of permanente ontzegging van onze Dienst;
 • het initiëren van een juridische procedure, waaronder een claim tot vergoeding van alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot: redelijke administratieve en juridische kosten) voortvloeiende uit de inbreuk;het initiëren van een juridische procedure, waaronder een claim tot vergoeding van alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot: redelijke administratieve en juridische kosten) voortvloeiende uit de inbreuk;
 • het openbaar maken van deze informatie aan de daartoe bevoegde instanties, voor zover wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten.
De in deze bepaling genoemde acties zijn niet limitatief; wij behouden ons het recht voor om iedere andere actie te ondernemen die wij gepast achten.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van onze Dienst en het materiaal dat daarop is gepubliceerd (exclusief uw Bijdragen) blijven berusten bij Deliveroo of bij de derde van wie Deliveroo toestemming heeft gekregen om het materiaal te gebruiken. Het staat u niet vrij enige inhoud van onze Dienst en het materiaal te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, posten, broadcasten, verzenden, ter beschikking te stellen aan het publiek, of anderszins te gebruiken, tenzij dit persoonlijk, niet-commercieel gebruik betreft.

8. BIJDRAGEN VAN DERDEN

De Bijdragen van derden die op onze Dienst worden geplaatst, zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als advies waarop vertrouwd kan worden. Deliveroo is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van deze Bijdragen, noch voor de gevolgen hiervan voor enige gebruiker van onze Dienst, of een ander die van deze Bijdragen op de hoogte is geraakt.

9. BIJWERKEN DIENST

We streven ernaar onze Dienst regelmatig bij te werken en behouden ons het recht voor om de inhoud daarvan op ieder moment aan te passen. Indien nodig, kunnen we onze Dienst tijdelijk buiten werking stellen of definitief sluiten. Het materiaal op onze Dienst kan op een gegeven moment verouderd zijn. Wij streven ernaar het materiaal up-to-date te houden en eventuele onjuistheden te corrigeren, maar zijn hiertoe niet verplicht.

10. AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover de wet het toestaat, biedt Deliveroo de Dienst aan in de staat waarin het verkeert en voor zover beschikbaar. Wij bieden geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud, de Bijdragen van derden of de beschikbaarheid van onze Dienst en garanderen niet dat de Dienst actueel of foutloos is of dat defecten zullen worden herstelt. Deliveroo zal niet aansprakelijk zijn voor schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Deliveroo in welk geval Deliveroo uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

11. INFORMATIE OVER GEBRUIK VAN ONZE DIENST

Door het gebruiken van onze Dienst wordt er bepaalde informatie over u verzameld. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar ons Privacybeleid op https://deliveroo.nl/privacy.

12. LICENTIE

Voor de Bijdragen die u heeft geplaatst op de Dienst verleent u aan Deliveroo een onbeperkte en kosteloze licentie om deze Bijdragen te gebruiken. Hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken. Verder staat u ervoor in dat de Bijdragen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat u gerechtigd bent de Bijdragen op de Dienst te plaatsen. Deliveroo wordt door u volledig gevrijwaard tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden terzake.

13. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

In de Dienst kunnen links opgenomen zijn die verwijzen naar andere sites en/of diensten van derden partijen. Deze links zijn slechts bedoeld ter informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of kwaliteit van de diensten en wij zijn daarvoor niet aansprakelijk, noch voor schade die kan voortvloeien uit uw gebruik hiervan.

14. WIJZIGEN VOORWAARDEN

Deliveroo behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door een bijgewerkte versie van de gebruiksvoorwaarden in de Dienst te plaatsen. Wij raden u aan om deze voorwaarden regelmatig te bekijken om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

15. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze gebruiksvoorwaarden en de geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

Voucher Algemene voorwaarden

 1. Alle kortingen, vouchers of kortingscodes (hierna: “Korting” of “Kortingen”) zijn alleen van toepassing op de eerste bestelling van een nieuwe klant van Deliveroo, tenzij anders vermeld.
 2. Een nieuwe klant is iemand die zich registreert, een maaltijd bestelt en de Korting invoert tijdens het bestelproces.
 3. De Korting wordt gespecificeerd in de advertentie, coupon, brochure of actievoorwaarden.
 4. Per bestelling kan slechts één Korting gebruikt worden. Ook kan elke Korting slechts één keer per persoon gebruikt worden.
 5. De Korting moet binnen een kalendermaand worden gebruikt na de datum die daarop staat vermeld, tenzij anders wordt vermeld.
 6. Een bestelwaarde van €12,50 per bestelling is het minimum waarop enige Korting geldig is, tenzij expliciet anders wordt vermeld.
 7. Specifieke informatie over de promotieacties, inclusief de geldigheidsduur, is gespecificeerd in advertenties, coupons, brochures en/of actievoorwaarden.
 8. Alcohol wordt alleen geleverd aan meerderjarigen (18+).
 9. Kortingen kunnen niet gebruikt worden in combinatie met een andere actie van Deliveroo.
 10. Kortingen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en hebben geen geldelijke waarde.
 11. Geannuleerde bestellingen maken een Korting ongeldig.
 12. Tenzij anders vermeld, kunnen Kortingen slechts tijdens één bestelling worden gebruikt en kan elk resterend krediet niet worden meegenomen naar een volgende bestelling. Als de Korting speciaal voor nieuwe klanten is, kunnen deze klanten later geen Korting voor nieuwe klanten inzetten.
 13. Kortingen kunnen mogelijk worden verstrekt door de klantenservice van Deliveroo aan een specifieke klant, in de vorm van krediet op het account van de klant. Dit krediet moet worden gebruikt tijdens één bestelling.
 14. Elke poging om het systeem en het gebruik van Kortingen (technisch) te manipuleren maakt de bestelling en het gebruik van de Korting ongeldig en kan leiden tot het sluiten van een account.
 15. Als om welke reden dan ook de Korting ongeldig wordt, door een technische fout waar Deliveroo geen controle over heeft, of als een maaltijd of restaurant niet beschikbaar is, behoudt Deliveroo zich het recht voor om promotieacties gerelateerd aan de Korting te annuleren, aan te passen, op te schorten en geen additionele Kortingen te verstrekken.
 16. Deliveroo behoudt het recht voor om, indien nodig, alle acties te ondernemen die redelijk zijn om zichzelf te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige verzilveringen van Kortingen, inclusief verdere verificaties met betrekking tot de identiteit, leeftijd en andere relevante details van de klant.
 17. Met het verzilveren van een Korting, stellen klanten Deliveroo vrij van enige aansprakelijkheid voor claims, kosten, verwondingen, verliezen, of andere schade verband houdende met de promotieactie of aanvaarding dan wel het bezitten van een bestelling.
 18. Alle menu-items en restaurants zijn onderworpen aan beschikbaarheid.
 19. De algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden zijn altijd van toepassing op het gebruik van Kortingen.
 20. Deliveroo zal alleen gebruik maken van persoonlijke gegevens van klanten ter uitvoering van de overeenkomst en deze niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst kan Deliveroo de persoonlijke gegevens delen met Partner Restaurants. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar het op Privacybeleid op https://deliveroo.nl/privacy.
 21. Door gebruik te maken van Korting wordt u verondersteld deze voorwaarden aanvaard te hebben en erdoor gebonden te zijn.
 22. Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

REGELING VOOR DOORVERWIJZING VAN NIEUWE LEDEN

Algemene voorwaarden

 1. Toelating: aan deze promotie kunnen Deliveroo-gebruikers (‘u/gebruiker’) deelnemen die ouder zijn dan 18 jaar en minstens 2 bestellingen hebben geplaatst bij Deliveroo.
 2. Om deel te nemen: deel uw unieke link met een vriend of familielid (ouder dan 18 jaar) die u wilt laten genieten van de Deliveroo-service (doorverwijzing). Voor elke persoon die u doorverwijst en die daarna een account aanmaakt en een bestelling plaatst bij een restaurant via Deliveroo en gebruik maakt van de unieke link, krijgt u een Deliveroo-tegoed, zoals aangegeven in het promotiemateriaal. De vriend of het familielid mag niet op hetzelfde adres woonachtig zijn.
 3. Promotieperiode: u kunt doorverwijzen vanaf april 2016 totdat de promotie door ons wordt opgeheven.
 4. De Promotor: Deliveroo Netherlands BV, Keizersgracht 562, Amsterdam, 1017EM, The Netherlands
 5. Deliveroo-tegoed valt onder de algemene voorwaarden en deze Regeling. Tenzij anders wordt vermeld is er een minimaal bestedingsbedrag van €20,00 van toepassing en moeten tegoeden binnen drie maanden worden verzilverd. Het kan tot zeven dagen duren voordat het Deliveroo-tegoed op je account zal verschijnen. Tegoeden kunnen niet ingeruild worden voor geld en kunnen niet overgedragen worden.
 6. U kunt maximaal 100 namen aanbevelen. We behouden ons het recht voor het maximum aantal doorverwijzing op elk moment te wijzigen.
 7. Elke poging om het systeem te manipuleren en elk gebruik van tegoeden door middel van bulkinvoer via derden of consortia, macro’s, scripts, brute kracht, het maskeren van de identiteit via het manipuleren van IP-adressen, het gebruik van andere identiteiten of elk andere geautomatiseerde manier (m.i.v. systemen die geprogrammeerd kunnen worden om toegang te krijgen), zullen de tegoeden ongeldig maken en kunnen mogelijk leiden tot het afsluiten van het account.
 8. Indien het tegoed ongeldig wordt door technische fouten of andere redenen buiten de macht van Deliveroo, of een menu-item of restaurant niet beschikbaar is, dan behoudt Deliveroo zich het recht voor (behoudens schriftelijke aanwijzingen onder de toepasselijke wetgeving) de promotie te annuleren, op te schorten of te wijzigen, en geen additionele tegoeden meer te verstrekken.
 9. Deliveroo behoudt zich het recht voor om waar nodig alle mogelijke actie te ondernemen om zich te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige inwisselingen, met inbegrip van en zonder beperking het opvragen van verdere verificatie betreffende de identiteit, leeftijd, en andere relevante details van een klant.
 10. Door het inwisselen van de kredieten gaan klanten akkoord met het vrijwaren van Deliveroo van elke aansprakelijkheid voor alle types claims, kosten, verwondingen, verlies of schade voortkomende uit of in verband met de promotie, of met de aanvaarding of bezit van de aankoop van menu-items en/of leveringskosten (met uitzondering van aansprakelijkheid die wordt veroorzaakt door opzet of grove schuld van Deliveroo).
 11. Alle menu-items en restaurants zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 12. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor doorverwijzingen die verloren, beschadigd of vertraagd zijn ten gevolge van enige netwerk-, hardware- of softwarefouten. Verzendingsbewijs zal niet aanvaard worden als ontvangstbewijs.
 13. De unieke codes mogen enkel gebruikt worden voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Dit betekent dat u de link met uw uitnodiging kunt delen met uw persoonlijke connecties via sociale media waarin u de primaire eigenaar van de inhoud bent. Publieke verdeling op sites waartoe u bijdraagt maar waarvan u niet de primaire eigenaar van de inhoud bent (bv. Wikipedia, coupon-websites) is niet toegestaan. Het promoten van uw doorverwijzingscode via zoekmachinemarketing (bv. AdWords/Yahoo/Bing) is eveneens niet toegestaan.
 14. Door deel te nemen aan deze promotie wordt u verondersteld deze Regeling aanvaard te hebben en erdoor gebonden te zijn.
 15. De algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het doorverwijzen van nieuwe leden.
 16. Deze Regeling wordt beheerst door Nederlands recht.

Deliveroo